پشتیبانی راهکار

نسخه‌ی کامل: کد تکراری
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
حساب کل 102 و تفضیلی 1 پیغام کد تکراری میدهد آیا به خاطر اینه که در کد کل 100 تفضیلی 1 داریم .
نقل قول:حساب کل 102 و تفضیلی 1 پیغام کد تکراری میدهد آیا به خاطر اینه که در کد کل 100 تفضیلی 1 داریم .

سلام
خیر، به این دلیل نیست. به این نکته توجه فرمایید:
در برنامه حسابداری مالی راهکار یک حساب تفصیلی داریم که زیر مجموعۀ یک حساب معین خاص قرار می گیرد و یک حساب تفصیلی شناور داریم که می تواند به هر حساب کل یا معینی (در هنگام ثبت اسناد حسابداری) متصل شود. به احتمال زیاد شما در حال معرفی تفصیلی شناور هستید. در تفصیلی های شناور به دلیل اینکه می توانند به هر حساب کل یا معینی متصل شوند، نباید کد یا نامی تکراری باشد اما در تفصیلی های نوع اول نباید در زیر مجموعۀ حساب معین خاصش کد یا نام تکراری داشته باشد.
آدرسهای ارجاع